جراحی تومور های خوش خیم و بد خیم حنجره

جراحی تومور خوش خیم با استفاده از روش بیهوشی نورولپتیک و لارنگوسکوپ سوسپانسیون تشخیص داده شده، سپس با استفاده از میکروسکوپ به صورت میکرو سرجری یا لیزر، ندول یا پولیپ یا گرانولوم خارج می شود. چنانچه ضایعه، مشکوک به بدخیمی باشد که معمولا در معاینه استروبولسکوپی مشخص می شود، جهت بیوپسی به پاتولوژی جهت آسیب شناسی ارسال می گردد. اگر چنانچه تومور بد خیم باشد، بر اساس staging ، روش جراحی پیاده میشود.

حنجره از تعدادی غضروف و یک استخوان تشکیل شده است و گذرگاه هوایی است که کار اصلی آن،حفاظت از راه هوایی در مقابل ورود ذرات غذا به سیستم تنفسی است. کار دوم آن تولید صوت است. تومور های حنجره می توانند به صورت خوش خیم، ندول، پولیپ، گرانولوم یا نئوپلاسم یا همانژیم یا لنفاژیوم باشند. تومور های خوش خیم با استفاده از استریوبوسکوپی تشخیص داده می شوند.

اطلاعات تخصصی:

تنها جراحان گوش، حلق، بینی و سر و گردن ایران قادر به انجام عمل تومور های خوش خیم و تومور های بدخیم حنجره می باشند.

گروه خدمتی:

  • بیماران دچار گرفتگی صدا با ضایعه طناب صوتی بیش از دو هفته
  • بیماران دچار گرفتگی صدا که بعد از عمل جراحی با روش بیهوشی عمومی به آن دچار شده اند
  • بیمارانی که به علت های ارگانیک که فانکشنال هستند، دچار گرفتگی صدا شده اند.